Unitutkimuksen asiantuntijanimike

Suomen Unitutkimusseura ry:n hallituksen myöntämä

UNITUTKIMUKSEN ASIANTUNTIJA-NIMIKE

1. Yleisperustelu

Riittävän ja hyvänlaatuisen unen merkitys on tullut sekä yksilö- että yhteiskunnallisella tasolla yhä ilmeisemmäksi mm. elämäntapojen ja työelämän vaatimusten muuttumisen sekä teknologisen kehityksen myötä. Riittämättömään uneen, unihäiriöihin sekä päiväaikaiseen väsymykseen liittyy huomattavia inhimillisiä, ympäristöllisiä sekä taloudellisia riskejä. Tämän vuoksi on tärkeää, että perus- ja soveltava tutkimus tuottavat tietoa ja tutkijat esittävät näkemyksiään uneen ja vireyteen liittyvissä kysymyksissä. Näin tutkimustulokset sekä tutkijoiden näkemykset voidaan huomioida niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Jotta voidaan varmistaa tutkijoiden pätevyys alallaan, on keskeistä, että osaamisen tasoa voidaan arvioida yhteisesti sovittujen kriteerien pohjalta. Tässä yhteydessä unitutkimuksen asiantuntija-nimike toimii yhtenä alan kysymyksiin perehtyneisyyden osoittimena.

2. Tavoitteet

Unitutkimuksen asiantuntija-nimikkeen ensisijaisena tavoitteena on tuoda esille ne henkilöt, jotka ovat erityisesti paneutuneet unitutkimukseen ja joilla on osaamista uneen liittyviä kysymyksiä tarkasteltaessa sekä tutkittaessa niin yksilö- kuin yhteiskunnallisella tasolla. Toisena tavoitteena on antaa mahdollisuus myös muille kuin erikoislääkäreille, joilla on mahdollisuus unilääketieteen erityispätevyyden anomiseen, osoittaa pätevöitymistään unitutkimuksen alueella. Näin erityisesti siksi, että unitutkimus käsittää myös muita tieteitä kuin lääketieteen.

Unitutkimuksen asiantuntijuuden saaminen toimii osoituksena laaja-alaisesta unitutkimuksen tuntemuksesta sekä kyvystä tehdä itsenäisesti unitutkimusta. Tällaisenaan se palvelee omalta osaltaan myös unitutkijoiden urakehitystä.

3. Unitutkimuksen asiantuntijan pätevyyden vaatimukset

A) Tohtorin väitöskirja tai sitä vastaavasti julkaisuja unitutkimuksen alueelta. Hakijan viimeisin unitutkimuksen alalta oleva julkaisu, joka julkaistu referee-menettelyä käyttävässä lehdessä, on enintään 5 vuotta vanha hakemuksen jättöhetkellä.

B) Yhteensä 24 kalenterikuukautta työskentelyä yksiköissä, joissa tehdään unitutkimusta.

C) Koulutusta unitutkimuksessa vähintään 100 pistettä.

Koulutuksen pisteet lasketaan seuraavasti:

Koulutus                                                                                 Pisteet

Yksi tunti hyväksyttyä kotimaista koulutusta, max 50 pistettä       1 piste/1 t

kansainvälinen unitutkimuksen kongressi, symposiumi tai             10 pistettä/

kurssi, max 70 pistettä                                                              tapahtuma

Vähintään 2 kuukautta työskentelyä ulkomaisessa yliopistol-

lisessa unitutkimuskeskuksessa, max 40 pistettä                          10 pistettä/ kk

Jos ulkomaisessa unitutkimuskeskuksessa työskennelty aika lasketaan vaatimusten kohdan B) mukaiseksi palveluajaksi, ei siitä anneta enää erillisiä koulutuspisteitä.

4. Nimikkeen myöntäminen

Unitutkimuksen asiantuntijuuden hakeminen ja myöntäminen edellyttävät Suomen Unitutkimusseuran jäsenyyttä. Nimikkeen myöntää Suomen Unitutkimusseuran hallitus erikseen nimeämänsä toimikunnan ehdotuksen pohjalta. Toimikuntaan kuuluu 3-6 jäsentä, joista vähintään yksi on psykologi, yksi perustutkija ja yksi kliinikko. Toimikunta nimetään vuodeksi kerrallaan.

Unitutkimuksen asiantuntijuutta koskeva hakemus liitteineen toimitetaan tämän nimikkeen myöntämistä esittävälle toimikunnalle, joka pitää kokouksen kaksi kertaa vuodessa.

Hakemuksessa unitutkijana toimiminen osoitetaan työtodistuksella/työtodistuksilla, ansioluettelolla tai nimikirjanotteella ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen osallistumistodistuksilla. Kuitenkin ennen 12.3.1999 järjestettyjen koulutusten osalta toimikunnalla on mahdollisuus hyväksyä koulutus myös ilman todistusta, koska kaikista koulutuksista ei ole jaettu todistusta eikä hakijoila ole ollut tiedossa niiden merkitystä nimikkeen hakemisessa.

Hakija voi liittää hakemukseensa muita selvityksiä, joihin hän haluaa vedota.

5. Riita-asiat

Suomen Unitutkimusseura ry:n hallituksen tekemästä unitutkimuksen asiantuntija-nimikkeen päätöksestä voi valittaa Suomen Unitutkimusseura ry:n hallitukselle.

6. Näiden sääntöjen hyväksyminen

Suomen Unitutkimusseura ry:n hallitus on hyväksynyt yllä esitetyt unitutkimuksen asiantuntija-nimikkeen säännöt kokouksessaan 24.3.1999.

Suomen Unitutkimusseura ry:n hallitus

Markku Partinen                              Olli Polo

puheenjohtaja                                varapuheenjohtaja

Mikal Sallinen                                 Tarja Saaresranta

sihteeri                                         rahastonhoitaja

Christer Hublin                              Hannu Lauerma

Outi Saarenpää-Heikkilä                 Dag Stenberg