Unilääketieteen erityispätevyyshakemus

UNILÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYSKOULUTUS

KOULUTUKSEN TAVOITE

Unilääketieteen erityispätevyyden yleistavoitteena on pyrkiä lisäämään tietämystä unilääketieteestä lääkärikunnan keskuudessa kouluttamalla unilääketieteeseen perehtyneitä eri alojen spesialisteja sekä julkiseen että yksityiseen erikoissairaanhoitoon. Erityistavoitteina on, että erikoislääkäri unilääketieteen erityispätevyyden suoritettuaan.

1) tuntee kliinisten uni- ja vireystilatutkimusten perusmenetelmät ja ongelmat ja uni- ja vireyshäiriöihin liittyvän lainsäädännön sekä pystyy arvioimaan alan tieteellisiä tutkimuksia ja integroimaan kriittisesti niiden tuloksia omaan tietämykseensä,
2) pystyy tulkitsemaan yleisesti käytössä olevia laajoja unipolygrafioita ja suppeita yöpolygragioita sekä uneliaisuuttta ja vireyttä mittaavia tutkimuksia ja kykenee tunnistamaan löydökset, jotka vaativat muun spesialistin kannanottoa,
3) kykenee itsenäisesti tutkimaan ja hoitamaan erityisesti omaan erikoisalaansa liittyviä uni- ja vireystilan häiriöitä tarkoituksenmukaisten lisätutkimusten ja konsultaatioiden käytön avulla ja hallitsee riittävän laajasti kliinisen erotusdiagnostiikan,
4) kykenee suunnittelemaan hoidon kokonaisuuden tuntien eri hoitomuotojen mahdollisuudet ja rajoitukset,
5) pystyy toimimaan eri erikoisaloja edustavien lääkärien konsulttina uni- ja vireystilan häiriöiden diagnostiikassa ja hoidossa ja
6) kykenee unilääketieteen kehittämis-, opetus- ja tutkimustyöhön

KOULUTUS

Erityispätevyyden suorittamisen voi aloittaa ottamalla yhteyttä EPTK:n puheenjohtajaan tai oman erikoisalan kouluttajaan tutustuttuaan Lääkäriliiton tai SUS:n kotisivuilla oleviin yksityiskohtaisempiin ohjeisiin koulutustavoitteista ja suorituksesta.

Käytännöllisen koulutuksen sisältö tulee suunnitella yhdessä kouluttajan kanssa jo koulutuksen alkuvaiheessa. Koulutus koostuu käytännöllisestä ja teoreettisesta osasta. Alla olevaan koulutussuunnitelmaan tehdään yhteenveto jo hyväksyttäväksi esitettävistä suoritteista sekä suunnitelmasta jäljellä olevien vaatimusten täyttämisestä.  Yksityiskohtaisten selvitysten osalta liitteiden käyttö on suositeltavaa selkeyden lisäämiseksi.

Yhteensä 24 kalenterikuukautta työskentelyä yksiköissä, joissa tutkitaan ja/tai hoidetaan uni- ja vireystilan häiriöistä kärsiviä potilaita, ja jossa koulutettavan vastuualueeksi on nimetty selkeästi unihäiriöiden hoito. Mikäli kliiniseen työnkuvaan kuuluu myös muuta kuin unihäiriöiden hoitoa, tulee suunitelmassa erikseen mainita mikä (prosentti)osuus koulutusajasta lasketaan erityispätevöitymiskoulutukseen.

Tästä ajasta 21 kuukautta voidaan työskennellä vapaavalintaisissa erityispätevyystoimikunnan hyväksymissä koulutusyksiköissä siten, että henkilö saa kokemusta sekä elimellisistä että ei-elimellisistä uni- ja vireystilan häiriöistä. 21 kk jaksosta korkeintaan 3 kk voidaan korvata tutkimustyöllä unitutkimuskeskuksessa koulutustoimikunnan harkinnan mukaan. 24 kk:n palveluun tulee sisältyä yhteensä vähintään 3 kk työskentelyä jollakin/joillakin seuraavista erikoisaloista (muu kuin oma pääerikoisala) kouluttajan hyväksymässä yksikössä: geriatria, keuhkosairaudet ja allergologia, kliininen neurofysiologia, lastenneurologia, lastenpsykiatria, lastentaudit, neurologia, nuorisopsykiatria tai psykiatria.

Hakemuksen liitteet

1) Nimikirjanote, oikeaksi todistettu ansioluettelo tai kopiot työtodistuksista, jotka ovat erityispätevyyden kannalta oleellisia.
2) Käytännön palvelujen osalta työsuhdekohtainen selvitys siitä, miten työ on liittynyt unilääketieteeseen (hoitamasi unihäiriöpotilaiden määrät, potilasaineksen sisältö, konsultaatiomahdollisuudet, monialakokoukset ja muut monialaisen toiminnan tunnusmerkit, oma roolisi tuossa toiminnassa).
3) Luettelo teoreettiseksi koulutukseksi sopivista koulutustapahtumista osallistumistodistuksineen (muista kuin SUS:n järjestämistä koulutustapahtumista liitteeksi myös ohjelmat, mikäli mahdollista).
4) Julkaisuluettelo tai sen ote unitutkimuksen aihepiiriä koskien.
5)Muut todistukset ja selvitykset, jotka täydentävät hakemusta (esim. selvitys tutkimustyöhön osallistumisesta).

KOULUTUSSUUNNITELMA

KOULUTUS-VAATIMUS TILANNE NYT (Ehdotus jo valmiista suorituksista/ palveluista) SUUNNITELMA TOTEUTUKSESTA
ERIKOISLÄÄKÄRIN OIKEUDET Erikoislääkärin oikeudet (ala, pvm) tai erikoistumissuunnitelma (ala, alku ja arvioitu valmistuminen)

 

 

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

 

  1. Palvelut allekkain päivämäärineen, selvitys siitä, miten unilääketieteellinen ohjaus on ollut järjestettynä sekä arvio siitä kuinka suuri osa potilaista ollut unihäiriöisiä sekä selvitys siitä miten ko. prosenttilukuun on päädytty. (Selvitys suositellaan tehtäväksi erillisessä liitteessä; ks. liitteet)

Vapaavalintaista palvelua yhteensä  _____ kk

  1. Reunat: Erikoisala sekä vastaavat luvut/ arviot kuin kohdassa 1.

Reunapalvelua yhteensä _____ kk

  1. Tutkimustyö: selostus tutkimuksen aiheesta, työskentelystä  sekä mahdollinen julkaisu.

Tutkimustyötä yhteensä  ______ kk

Suunnitelma jäljellä olevien palvelujen suorittamisesta (paikka, ohjaaja, suunniteltu ajankohta, sekä tarvittaessa vastaavat arviot unipotilaiden osuudesta) (Tarvittaessa erillisellä liitteellä.)
TEOREETTINEN KURSSI-MUOTOINEN KOULUTUS

 (vähintään 75 tuntia).

 

Koulutukset (Koulutuksen nimi, järjestäjä ja kesto tunteina/ päivinä). (Tarvittaessa erillisenä liitteenä.)

 

Teoreettista koulutusta yhteensä  _____ tuntia

Koulutukset (Koulutuksen nimi, järjestäjä ja kesto tunteina/ päivinä). (Tarvittaessa erillisenä liitteenä.)

 

Teoreettista koulutusta yhteensä  _____ tuntia